Elav Mees ja Naine

Elav Mees ja Naine

VALIKUD

Inimelu on kõrgeim väärtus #creativesociety

CREATIVE SOCIETY - Rahvusvaheline projekt

CREATIVE SOCIETY on rahvusvaheline projekt, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel inimesi enam kui 180 riigist. Projekti eesmärk on minna seaduslikul ja rahumeelsel viisil ning võimalikult lühikese aja jooksul üle uuele loomingulisele ühiskonnavormile kogu maailmas, kus inimelu on kõrgeim väärtus.

1. Inimese elu

Inimese elu on kõrgeima väärtusega. Iga inimese elu tuleks hoida kui oma elu. Ühiskonna eesmärk on tagada ja garanteerida iga inimese elu väärtus. On olemas ja ei saa olla midagi väärtuslikumat kui Inimese elu. Kui üks Inimene on väärtuslik, siis on kõik inimesed väärtuslikud!

2. Inimese vabadus

Igale inimesele on sünnipäraselt antud õigus olla inimene. Kõik inimesed on sündinud vabad ja võrdsed. Igaühel on õigus valida. Maal ei saa olla keegi ega midagi, mis on kõrgemal kui inimene, tema vabadus ja õigused. Inimese õiguste ja vabaduste kasutamine ei tohi rikkuda teiste inimeste õigusi ja vabadusi.

3. Inimese turvalisus

Mitte kellelgi ja mitte millelgi ühiskonnas ei ole õigust ohustada Inimese elu ja vabadust!

Igale inimesele tagatakse tasuta eluks vajalikud põhitarbed, sealhulgas toit, peavarju, arstiabi, haridus ja täielik sotsiaalkindlustus.

Ühiskonna teaduslik, tööstuslik ja tehnoloogiline tegevus peaks olema suunatud üksnes inimelu kvaliteedi parandamisele.

Tagatud majanduslik stabiilsus: inflatsiooni ja kriiside puudumine, stabiilsed ja võrdsed hinnad kogu maailmas, ühtne valuuta, fikseeritud minimaalne maksustamine või maksude puudumine.

Inimese ja ühiskonna turvalisuse mis tahes ohu eest tagab ühtne ülemaailmne hädaolukordade haldamise teenus.

4. Läbipaistvus ja teabe avatus kõigile

Igal inimesel on õigus saada usaldusväärset teavet avaliku sektori raha liikumise ja jaotamise kohta. Igal isikul on juurdepääs teabele ühenduse otsuste rakendamise seisu kohta.

Massimeedia kuulub ainult ühiskonnale ja kajastab teavet tõeselt, avalikult ja ausalt.

5. Loov ideoloogia

Ideoloogia peaks olema suunatud parimate inimlike omaduste edendamisele ja kõige selle mahasurumisele, mis on suunatud inimese vastu. Peamine prioriteet on inimlikkuse, inimese kõrgete vaimsete ja moraalsete püüdluste, inimlikkuse, aususe, vastastikuse austuse ja sõpruse tugevdamise tähtsus.

Creating conditions for the development and education of a Human with a capital “H”, cultivating moral values in each person and society.

Vägivallapropaganda keelamine, igasuguse jagunemise, agressiooni ja inimsusevastasuse ilmingute hukkamõistmine ja hukkamõistmine.


6. Isiksuse areng

Loovas ühiskonnas on igal inimesel õigus täielikule arengule ja eneseteostusele.

Haridus peaks olema tasuta ja kõigile võrdselt kättesaadav. Luua tingimused ja laiendada võimalusi, et inimene saaks realiseerida oma loomingulisi võimeid ja andeid.

7. Õiglus ja võrdsus

Kõik loodusvarad kuuluvad inimesele ja on õiglaselt jaotatud kõigi inimeste vahel. Ressursside monopoliseerimine või nende mittesäästev kasutamine ei ole lubatud. Need ressursid on jaotatud õiglaselt kogu maakera elanike vahel.

Isikule on tagatud töö, kui ta seda soovib. Sama ametikoha, eriala, elukutse eest makstav palk peaks olema kogu maailmas ühesugune.

Igaühel on õigus eraomandile ja sissetulekule, kuid ühiskonna poolt üksikisiku kapitaliseerituse summa piires.


8. Ühiskonna omavalitsus

Loovas ühiskonnas puudub mõiste „võim“, sest vastutus ühiskonna kui terviku, selle arengu, elutingimuste ja harmoonilise korra eest lasub igal inimesel.

Igal inimesel on õigus osaleda Loomise Ühiskonna asjade juhtimises ja inimeste elu paremaks muutmise seaduste vastuvõtmisel.

Otsused ühiskondlikult oluliste, sotsiaalselt oluliste, inimeste elukvaliteeti mõjutavate majandusküsimuste kohta pannakse üleriigilisele arutelule ja hääletusele (rahvahääletusele).

Lühike video tutvustamaks antud teemad üldisemalt.

Antud video annab üldpildiga aimu mis teemaga on tegemist ning kuhu on suund liikuda. Nende veebilehelt leiab ka lisa videosid eesti keelse tõlkega. See video on lühike fragment 2.12.2023 toimunust ülemaailmset avalikust mitmetunnisest foorumist. Kas see video on leitav nende veebilehelt.